1800-talets

life-hacks

Åk 5-9

Programmet 1800-talets life-hacks riktar sig till elever i årskurs 5–9. Programmet består av fyra delar – Ljus, Värme, Vatten och Kraftöverföring. Varje del består av en kort film samt texter och arbetsuppgifter som anknyter till ämnet. I anslutning till programmet finns också ett dramapedagogiskt material.

1800-talets life-hacks kan i sin helhet genomföras digitalt i klassrummet. Vi kan också anpassa programmet för ett fysiskt museibesök.

Våra mål med programmet:
  • Att utifrån fyra teman visa hur vardagslivet fungerade innan elektriciteten och vattenledningarnas tid.
  • Att låta eleverna fundera på grundläggande koncept inom fysik och kemi.
  • Att ge eleverna möjlighet att bekanta sig med olika former av källmaterial.
Allmänna mål och kompetensområden som stöds av programmet:
  • Eleverna ska uppmuntras att betrakta saker ur olika perspektiv, söka ny information och utifrån den reflektera över sitt sätt att tänka.
  • Eleverna ska lära sig att sätta sig in i andras situation och granska frågor och situationer ur olika perspektiv.
  • Eleverna ska fundera över sambandet mellan det förflutna, nutiden och framtiden samt olika framtidsalternativ.
  • Eleverna ska ges möjlighet att använda, tolka och producera olika slag av texter både individuellt och tillsammans med andra.
  • Eleverna ska lära sig att använda matematiska symboler, bilder och andra visuella uttryck, drama, musik och rörelse för att kommunicera och uttrycka sig.

Utdrag ur läroplanen 2014:

Den grundläggande utbildningens kulturella uppdrag är att främja mångsidig kulturell kompetens och en högaktning av kulturarvet samt att stödja eleverna att forma egna kulturella identiteter och egna kulturella kapital. Undervisningen ska öka förståelsen för kulturell mångfald och hjälpa eleverna att se kulturer som en obruten följd av det förflutna, nutiden och framtiden, där var och en aktivt kan medverka.

Boka ett besök

Du kan välja att besöka endera Brages friluftsmuseum i Vasa eller Stundars museum i Solf, Korsholm.